Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Privacy & cookies

Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Solvari B.V., met maatschappelijke zetel te Zadelstede 9, 3431 JZ Nieuwegein, Nederland en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW NL823023710B01 (hierna: "Solvari").

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het gebruik of verstrekken van uw persoonsgegevens op deze website verklaart u kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en onderstaande Privacy Policy, en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 - Algemeen

1.1. Solvari leeft de "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het "recht van de elektronische economie".

1.2. Solvari stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Solvari.

1.4. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op persoonlijke informatie en niet op publieke informatie. Indien u een reactie, bericht of review op een vrij toegankelijke pagina (al dan niet geduid met fotomateriaal) post, is dit publieke informatie die mag openbaar gemaakt worden, gedeeld worden en gekopieerd worden. Hetzelfde geldt voor de omschrijving van een Opdracht (incl. woningkenmerken). Persoonsgegevens (m.u.v. de gemeente) zullen hieruit worden verwijderd of onherkenbaar gemaakt worden.

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

2.2. Solvari kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

  1. Door gebruik van cookies (zie onderstaand);
  2. Tijdens uw registratie en gebruik van de website;

2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Solvari zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

3.2. Doorgifte aan derden:

In geval van Categorie 2 worden bepaalde persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens gedeeld met onze partnerbedrijven (Vakmannen en Affiliate Partners). Deze kunnen met u contact opnemen via telefoon en e-mail over producten, diensten of aanbiedingen gerelateerd aan uw Opdracht of Inschrijvingsformulier. In het geval van Affiliate Partners krijgt u ook toegang tot een controlepaneel via een eigen login. Hier kan u uw persoonlijke gegevens ten alle tijde wijzigen, opvragen of laten verwijderen.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld aan derde partijen die geen relatie hebben tot de dienstverlening aangeboden door Solvari zonder dat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.


We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen in de volgende omstandigheden:

3.3. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ("opt-in").

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Solvari uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Solvari, haar producten en/of diensten. Solvari kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Solvari bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Solvari uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Solvari zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Solvari en U.

Solvari verwerkt uw persoonsgegevens zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden zoals vermeld in dit privacybeleid. Zodra u niet meer verbonden bent met Solvari, kunnen wij uw persoonsgegevens behouden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, tenzij u een redelijk en geldig verzoek heeft ingediend om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Solvari. Daarnaast heeft u steeds het recht om Ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar fg@solvari.com, per post naar Solvari B.V., Zadelstede 9, 3431 JZ Nieuwegein, Nederland of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Solvari aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent Solvari toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers die deze strikt vertrouwelijk verwerken.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van Solvari en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologie'n om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Functionele cookies zijn nodig om een website te laten werken. Een voorbeeld van een functionele cookie is het opslaan van de producten die de bezoeker in het winkelmandje plaatst. Ook als u 'ingelogd blijven' aanvinkt bij het inloggen, worden cookies geplaatst. Andere niet-functionele cookies worden gebruikt voor marketing/remarketing doeleinden en om de performantie van de website op te volgen. Hiervoor wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van cookies die aangeleverd worden door derde partijen zoals bijvoorbeeld Facebook en Google.


Solvari gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
NID Google Slaat de voorkeuren van de gebruikers op. 6 maanden
PHPSESSID PHP Gebruikt door PHP om de sessie bij te houden. Sessie einde
XSRF-TOKEN Laravel Bied bescherming tegen CSRF attacks. Sessie einde
Solvari_local_session Laravel Wordt gebruikt om de gebruiker te onthouden zodat niet opnieuw ingelogd moet worden. Sessie einde
remember_web_ Laravel Gebruikt door laravel om de gebruiker te onthouden. 5 jaar

Niet-functionele cookies

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
__utma Google Gebruikt door google analytics voor gebruikers en sessies uit elkaar te halen. 2 jaar
__utmz Google Gebruikt door google analytics voor bij te houden hoe de gebruiker op de site is gekomen. 6 maanden
_ga Google Gebruikers onderscheiden voor analytics reports. 2 jaar
_gat Google Gebruikt door google analytics om de requests te versnellen. 1 minuut
_gid Google Gebruikers onderscheiden voor analytics reports. 24 uur
1P_JAR Google Gebruikt voor website statistieken bij te houden 1 maand
_hjIncludedInSample hotjar Gebruikt door Hotjar om te weten of een bezoeker is opgenomen in de steekproef. Sessie einde
fr Facebook Gebruikt door Facebook voor aanbieden geadverteerde producten. 3 maand
__cfduid Cloudflare Gebruikt door Cloudflare om individuele clients te identificeren met een gedeeld IP adres. 6 maanden
_pinterest_cm Pinterest Gebruikt zodat bezoekers foto's kunnen delen met hun volgers. 1 jaar
PREF You Tube Gebruikt om het aantal views van een video bij te houden. 2 jaar
VISITOR_INFO1_LIVE You Tube Gebruikt om het aantal views van een video bij te houden. 7 maanden
bcookie LinkedIn Gebruikt door LinkedIn om de browser ID bij te houden. 1 jaar
lidc LinkedIn Gebruikt door LinkedIn voor routering. 1 dag
lang LinkedIn Gebruikt door LinkedIn om de taal van de gebruiker bij te houden. 1 dag
eu_cn Twitter Gebruikt om te onthouden wat de gebruiker bekeken heeft. 1 jaar
guest_id Twitter Gebruikt om te onthouden wat de gebruiker bekeken heeft. 2 jaar
personalization_id Twitter Gebruikt om gebruikers te kunnen identificeren. 2 jaar
tfw_exp Twitter Gebruikt door Twitter zodat de gebruikers kan sharen 14 dagen
fr Facebook Gebruikt door Facebook voor aanbieden geadverteerde producten. 3 maand
DSID doubleclick Gebruikt voor het optimaliseren van online advertenties 6 uur
IDE doubleclick Gebruikt voor het optimaliseren van online advertenties 9 maanden

U kan voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de website niet naar behoren werken.

8.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u op de hoogte gebracht van het gebruik van cookies met een verwijzing naar deze Privacy Policy. U kan voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar fg@solvari.com, per post naar Solvari B.V., Zadelstede 9, 3431 JZ Nieuwegein, Nederland of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de website.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/